Ons Leven

Ons Leven is het oudste studententijdschrift van de Nederlanden, gesticht in 1888 door Adelfons Henderickx.

Adelfons Henderickx zette zich tijdens die zomervakantie aan het werk en bereidde helemaal alleen het eerste nummer voor van een studentenblad dat om de veertien dagen te Leuven zou verschijnen en de naam Ons Leven zou dragen. Hij liet het op 300 exemplaren drukken bij A. Meulemans-Depreter aan de Muntstraat. Zo verscheen het eerste nummer van Ons Leven op 15 oktober 1888. Het had het uitzicht van een krantje, was 27,5 cm lang en 18,5 cm breed en kostte 10 centiemen per nummer of 2 frank per academiejaar. De ondertitel luidde: Tijdschrift der Lovensche Studenten (tot 1950). Op de voorpagina werd de strekking van het blad als volgt uitgedrukt: "Wij zijn christenen, Nederlanders, volksjongens, studenten."


Van dit eerste nummer werden er zestig exemplaren verkocht, zodat de opbrengst 6 frank bedroeg (minus het percentage voor de verkopers). Ondanks het feit dat het drukken 20 frank kostte, gaf Henderickx de moed niet op en vergaderde met een aantal mensen op zijn kot aan de Oude Markt: de geestjes Sencie en Luytgaerens (later monseigneurs) Hendrik Priem, Aloïs van de Vyvere (de latere minister), André Sermon, Jozef Verachtert en Frans Meeus. Een tweede nummer werd voorbereid, op een groter formaat (43 cm bij 30 cm), maar op minder goed papier. Het verscheen op 29 oktober 1888 en werd ingeleid door een hooggestemd artikel van Leonidas (Leo Bruyninckx, de latere volksvertegenwoordiger en burgemeester van Dendermonde), die betoogde dat het eerste nummer een reusachtige bijval had gekend. Van dit tweede nummer werden er 40 exemplaren verkocht. Het bankroet was nabij. Om het pasgeboren blad van de ondergang te redden, werd de jacht op abonnementen ingezet. De medewerkers trokken van kot naar kot om inschrijvingen te verzamelen en sukkelden moedig verder tot het blad leefbaar was. Zij kregen ook een toelage van de Nederduytsche Bond te Antwerpen. Op het einde van het eerste bestaansjaar (8 juni 1889) kon de redactie schrijven: "Ons doel is bereikt: wij hebben een tolk gesticht voor de moedige Vlaamsche jongelingschap van Leuven. Waar de Fransche taal overheerschend was, hebben wij onze taal geschreven, onze taal doen klinken."

Meer weten over Ons Leven? Contacteer ons via dit contactformulier