Geachte Rector,

Deze brief gaat uit van het K.V.H.V.-Leuven en is geschreven vanuit een oprechte bezorgdheid over de geest van de universiteit. Als geëngageerde studenten dragen we namelijk maar al te graag bij aan het project van de KU Leuven.

In de opdrachtverklaring staat geschreven dat de Katholieke Universiteit Leuven “is ontstaan en gegroeid in de katholieke traditie” en dat ze “vanuit haar christelijke mens- en wereldbeeld een plaats (wil) zijn van open discussie over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s, en een kritisch denkcentrum in en voor de katholieke gemeenschap.[1]

Deze bepaling in de opdrachtverklaring van onze geliefde universiteit is tekenend voor de identiteit van de KU Leuven. Het onderscheidt onze alma mater namelijk van de andere universiteiten in Vlaanderen. Het is van het hoogste belang dat wij ons bewust zijn van de traditie waarin de KU Leuven groot is geworden, en waar de normen en waarden van de universiteit op zijn gebaseerd. De christelijke hoedanigheid is inherent aan onze identiteit. Een organisatie die haar eigen idealen en identiteit verwaarloost, is een organisatie in verval.
In het kader van de steeds groter wordende invloed van de idee van de katholieke dialoogschool, is het dus cruciaal om de katholieke component van onze universiteit niet te onderwaarderen.


Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen worstelde enkele jaren geleden ook met haar katholieke identiteit. De gemakkelijkste oplossing was deze te laten vallen, maar in plaats daarvan herdacht ze hoe de katholieke identiteit vandaag een plaats en betekenis kon hebben in haar scholen. Hieruit ontstond de idee van de katholieke dialoogschool, waarbij er vanuit de katholieke identiteit van iedere school in dialoog wordt gegaan met andersdenkenden.
In het kader hiervan is het dus cruciaal om de katholieke component van onze universiteit niet te onderwaarderen. Eigenbesef is noodzakelijk vooraleer men überhaupt in dialoog kán treden. Dit besef lijkt gelukkig ook aanwezig bij de besluitvormingsorganen van de universiteit, dat valt alleen maar aan te moedigen.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Associatie KU Leuven keurden namelijk onderstaande tekst goed over de levensbeschouwelijke identiteit van de associatie KU Leuven:

“De Associatie KU Leuven erkent het christelijke verhaal als het bevoorrechte uitgangspunt en de toetssteen voor humaniteit en zinvolheid en nodigt op grond daarvan de verschillende religies en levensbeschouwingen uit om mee in dialoog te treden. In de dynamiek van de katholieke traditie is de Associatie KU Leuven een veelzijdige, gastvrije en open ruimte waarin recht wordt gedaan aan de waardigheid van elke mens in al zijn of haar dimensies.” [2]

Een zekere kennis over levensbeschouwing en religie is onontbeerlijk om een degelijk begrip op te bouwen rond actuele dossiers en diepere kennis in bijvoorbeeld historisch gegroeide conflicten.

We stellen vast dat u tijdens de rectorverkiezing van 2021 erop aandrong dat het vak RZL een prominente en verplichte plaats moest blijven hebben in het curriculum van iedere KUL-student. Desondanks wordt de K in de KU Leuven de laatste jaren meer en meer naar de achtergrond geduwd. Een evolutie die toch veel vraagtekens oproept, omdat onderzoek juist aantoont dat jongeren meer dan ooit terug met een open blik naar religie en levensbeschouwing kijken.[3]

Een tekenend voorbeeld van de depreciatie van het katholieke karakter van onze universiteit, is dat er in enorm veel aula’s en klaslokalen geen kruisjes meer hangen.
Een kruisje in een lokaal is een duidelijke en constante herinnering aan wat de KU Leuven was, is, en hopelijk nog vele jaren zal blijven: de oudste katholieke universiteit van de Lage Landen.

We vragen u dus om omtrent deze situatie op beleidsvlak stappen in de goede richting te zetten en de katholieke component van de universiteit te herwaarderen en te bevorderen.


Als hulp hebben we u bij deze brief al een eerste kruisje bezorgd, zo kan u al zeker beginnen met het terug massaal ophangen van de katholieke kruisjes in de lokalen van de KU Leuven.

Hoogachtend en hopend op positieve ontwikkelingen,


Het K.V.H.V.-Leuven


[1] KU Leuven. (2012). Identiteit en opdracht van de KU Leuven. Geraadpleegd op 17 april 2023 via https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/opdrachtverklaring?fbclid=IwAR3CHzRAPHoeP64SKYg8YuAO90DCq8mal7...

[2] Associatie KU Leuven. (2014). Levensbeschouwelijke identiteit Associatie KU Leuven. Geraadpleegd op 17 april 2023 via https://associatie.kuleuven.be/nieuws/nieuws/levensbeschouwelijke-identiteit-associatie-ku-leuven?fb...

[3] KU Leuven. (2021). Jongvolwassenen tussen 18-25 jaar: wat geloven ze? Hoe kijken ze terug op hun godsdienstonderwijs? Geraadpleegd op 17 april 2023 via https://www.kuleuven.be/thomas/nieuwsbrief/20210824/?fbclid=IwAR1eZ3R8IR_ERu7cb9uPL-i1usNDQDjXgYvaXm...